VEOLIA

 

 

  • Các thiết bị thẩm thấu ngược - RO, E2, E4, E8, E8 Plus
  • Các thiết bị màng siêu lọc - UF;
  • Thiết bị lọc thẩm tách bằng điện - EDI